1. Legal
  2. Persónuverndarstefna
Lexus á Íslandi

TOYOTA/LEXUS ALMENN FRIÐHELGIS-
OG PERSÓNUVERNDARSTEFNA

1. INNGANGUR

Toyota/Lexus virðir einkalíf þitt. Hvort sem þú ert viðskiptavinur Toyota/Lexus, neytandi, almennur borgari eða hvernig sem málum þínum er háttað átt þú rétt á að persónuupplýsingar þínar séu verndaðar. Þær upplýsingar kunna að fela í sér nafn þitt, símanúmer og netfang en einnig aðrar upplýsingar, t.d. verksmiðjunúmer bílsins þíns, (landfræðilega) staðsetningu o.fl.

Í þessari almennu friðhelgis- og persónuverndarstefnu Toyota („þessi stefna“) lýsum við því hvernig við söfnum persónuupplýsingum þínum og hvers vegna við söfnum þeim, hvað við gerum við persónuupplýsingar þínar, með hverjum við deilum þeim upplýsingum, hvernig við verndum þær og hvaða valkosti þú hefur að því er varðar persónuupplýsingar þínar.

Þessi stefna gildir um vinnslu persónuupplýsinga þinna innan regluverks þeirrar fjölbreyttu þjónustu sem við veitum, í tækjum okkar, forritum, vefsetrum, vefgáttum, sölukynningum (á netinu), markaðssetningu, auglýsingum á samskiptamiðlum o.fl. sem við veitum eða nýtum á eigin vegum eða með milligöngu annarra.

Í þessari stefnu er að finna almennar reglur og útskýringar. Við hana bætast aðskildar og sérstakar tilkynningar um persónuvernd að því er varðar tiltekna þjónustu, verkfæri, forrit, vefsetur, vefgáttir, sölukynningar (á netinu), markaðssetningu, auglýsingar á samskiptamiðlum o.fl. sem Toyota/Lexus veitir eða nýtir á eigin vegum eða með milligöngu annarra. Slíkar tilkynningar um persónuvernd verða sendar þér hvenær sem þörf er á persónuupplýsingum þínum innan þess ramma sem nefndur er hér á undan (t.d. um vefsetur, vefgáttir, tiltekna samskiptaþjónustu, fréttabréf, áminningar, skoðanakannanir, tilboð, viðburði o.s.frv.).

Þessi stefna á við um allar persónuupplýsingar þínar sem Toyota Motor Europe NV/SA og/eða Toyota á Íslandi ehf. safnar (á eigin vegum eða með milligöngu annarra), sem sameiginlega er vísað til í þessari stefnu sem „Toyota/Lexus“, „við“, „okkur“ og „okkar“..

Ef þú samþykkir ákvæði þessarar stefnu samþykkir þú að við vinnum úr persónuupplýsingum þínum með þeim hætti sem lýst er í þessari stefnu.

Í lok þessarar stefnu munt þú finna nokkrar skilgreiningar á tilteknum lykilhugtökum sem notuð eru í þessari stefnu og eru með stórum staf (til dæmis persónuupplýsingar, vinnsla, ábyrgðaraðili …).

2. HVER BER ÁBYRGÐ Á VINNSLU PERSÓNUUPPLÝSINGA ÞINNA?

Aðilarnir sem bera ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga þinna eru eftirfarandi:

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussel
Belgíu
og
Toyota á Íslandi ehf.
Kauptúni 6
210 Garðabæ

3. HVERN GETUR ÞÚ HAFT SAMBAND VIÐ EF ÞÚ VILT BERA UPP SPURNINGAR EÐA BEIÐNIR? TENGILIÐUR GAGNAVERNDAR

Við höfum tilnefnt tengilið persónuverndar sem mun afgreiða spurningar þínar eða beiðnir er varða þessa stefnu, hvers konar hnitmiðaða tilkynningu varðandi persónuvernd, persónuupplýsingar þínar (og vinnslu þeirra).

Þú getur haft samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar ef þú vilt bera upp spurningar eða kvartanir í tengslum við þessa stefnu eða ef þú vilt nýta þér réttindi þín eins og lýst er í þessari stefnu.

personuvernd@toyota.is, og

Toyota á Íslandi
Kauptúni 6
210 Garðabæ

4. HELSTU MEGINREGLUR

Við berum virðingu fyrir persónuupplýsingunum sem þú treystir okkur fyrir og einsetjum okkur að vinna úr persónuupplýsingum þínum með sanngjörnum, gagnsæjum og öruggum hætti. Helstu meginreglur sem Toyota/Lexus fer eftir eru sem hér segir:

• Lögmæti: Við söfnum persónuupplýsingum þínum aðeins með sanngjörnum, lögmætum og gagnsæjum hætti.

• Takmörkun gagna: Við takmörkum söfnun persónuupplýsinga þinna við þau gögn sem máli skipta og tengjast með beinum hætti þeim tilgangi sem liggur að baki því að þeim er safnað.

• Takmörkun vegna tilgangs: Við söfnum aðeins persónuupplýsingum þínum í þeim tilgangi sem er tilgreindur, afmarkaður og lögmætur og vinnum ekki frekar úr persónuupplýsingum þínum á neinn hátt sem ekki samræmist þeim tilgangi.

• Nákvæmni: Við höldum persónuupplýsingum þínum nákvæmum og uppfærðum.

• Öryggi Persónuupplýsinga: Við gerum tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðeigandi gagnaöryggisstig, m.a. út frá eðli þeirra persónuupplýsinga þinna sem þarf að vernda. Þessum ráðstöfunum er ætlað að koma í veg fyrir óheimila birtingu eða aðgang, óviljandi eða ólöglega eyðingu eða óviljandi tap eða breytingu og aðra ólöglega Vinnslu.

• Aðgangur og lagfæringar: Við vinnum úr persónuupplýsingunum þínum í samræmi við lagaleg réttindi þín.

• Takmörkun varðveislu: Við geymum persónuupplýsingar þínar á þann hátt sem samræmist gildandi persónuverndarlögum og -reglugerðum og ekki í lengri tíma en nauðsynlegt er til að þjóna þeim tilgangi sem liggur að baki því að þeim er safnað.

• Vernd við flutning á milli landa: Við tryggjum að allar persónuupplýsingar þínar sem fluttar eru út fyrir EES séu varðar á fullnægjandi hátt.

• Vernd gagnvart þriðju aðilum: Við tryggjum að aðgangur þriðju aðila að persónuupplýsingum og flutningur á þeim til þriðju aðila fari fram í samræmi við gildandi lög og í samræmi við viðeigandi samningsbundnar verndarráðstafanir.

• Lögmæti beinnar markaðssetningar og kökur: Þegar við sendum þér kynningarefni eða komum kökum fyrir í tölvunni þinni munum við tryggja að það sé gert í samræmi við gildandi lög.

5. VINNSLA PERSÓNUUPPLÝSINGA ÞINNA: HVAÐA PERSÓNUUPPLÝSINGUM SÖFNUM VIÐ OG Á HVAÐA LAGALEGA GRUNDVELLI

Hvenær sem við þurfum persónuupplýsingar frá þér munum við alltaf tilkynna þér með skýrum hætti hvaða persónuupplýsingum þínum við söfnum. Þú færð þessar upplýsingar með sérstakri tilkynningu um persónuvernd sem mun t.d. vera hluti af tiltekinni þjónustu (þ.m.t. fjarskiptaþjónustu), rafrænum fréttabréfum, áminningum, könnunum, tilboðum, boðum á viðburði o.s.frv.

Vinsamlegast athugaðu að í samræmi við gildandi lög um persónuvernd má vinna úr persónuupplýsingum þínum ef:

- þú hefur gefið okkur samþykki þitt fyrir tilgangi vinnslunnar (eins og lýst er í tilkynningunni varðandi persónuvernd sem tengist þeirri vinnslu sem um ræðir). Til að forðast allan vafa þá átt þú alltaf rétt á því að afturkalla samþykki þitt hvenær sem er, eða

- ef nauðsyn krefur til að efna samning sem þú ert aðili að, eða

- við höfum lögmæta hagsmuni af slíkri Vinnslu sem hefur ekki minna vægi en réttur þinn til friðhelgi einkalífsins. Þér mun tilkynnt um slíka lögmæta hagsmuni á tilhlýðilegan hátt í tilkynningunni um persónuvernd sem tengist þeirri Vinnslu sem um ræðir.

- þess er krafist samkvæmt lögum.

6. Í HVAÐA TILGANGI VINNUM VIÐ ÚR PERSÓNUUPPLÝSINGUM ÞÍNUM

Við vinnum aðeins úr persónuupplýsingum þínum í tilteknum, afmörkuðum og lögmætum tilgangi og vinnum ekki frekar úr persónuupplýsingum þínum í öðrum ósamrýmanlegum tilgangi.

Tilgangurinn kann að vera að afgreiða pöntun sem þú hefur lagt inn, að bæta upplifun þína á einhverju vefsetra okkar eða vefgáttum, bæta gæði vara okkar og þjónustu á almennari hátt, til að bjóða þjónustu eða forrit, samskipti eða aðgerðir er varða markaðssetningu o.fl. Í hvert skipti sem vinnsla með persónuupplýsingar þínar fer fram verður tilgangurinn skilgreindur á skýran hátt í viðkomandi tilkynningu um persónuvernd sem tengist þeirri vinnslu sem um ræðir. Tilkynningin um persónuvernd verður gerð aðgengileg t.d. á vefsetri eða vefgátt, eða í forriti, rafrænu fréttabréfi o.þ.h.

7. VIÐ HÖLDUM PERSÓNUUPPLÝSINGUM ÞÍNUM NÁKVÆMUM OG UPPFÆRÐUM

Það er okkur mikilvægt að viðhalda nákvæmum og uppfærðum skrám yfir persónuupplýsingar þínar. Við biðjum þig að upplýsa okkur um allar breytingar á eða villur í persónuupplýsingum þínum eins fljótt og auðið er með því að hafa samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar (sjá kafla 3 „Hvern getur þú haft samband við ef þú vilt bera upp spurningar eða beiðnir?“). Við gerum allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að öllum ónákvæmum eða úreltum persónuupplýsingum verði eytt eða þeim breytt eins og við á.

8. AÐGANGUR AÐ PERSÓNUUPPLÝSINGUM ÞÍNUM

Þú átt rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum þínum sem við vinnum úr og, ef persónuupplýsingar þínar eru ónákvæmar eða ófullnægjandi, að óska eftir lagfæringu eða eyðingu persónuupplýsinga þinna. Ef þú vilt fá frekari upplýsingar í tengslum við rétt þinn til friðhelgi einkalífsins eða vilt nýta þér þann rétt á einhvern hátt skaltu hafa samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar (sjá kafla 3 „Hvern getur þú haft samband við ef þú vilt bera upp spurningar eða beiðnir?“).

9. HVERSU LENGI GEYMUM VIÐ PERSÓNUUPPLÝSINGAR ÞÍNAR

Við geymum persónuupplýsingar þínar á þann hátt sem samræmist gildandi persónuverndarlögum. Við geymum persónuupplýsingarnar þínar aðeins svo lengi sem þess er þörf til að þjóna þeim tilgangi sem við stefnum að með vinnslu persónuupplýsinga þinna eða til að fara að lögum. Ef þú vilt fá upplýsingar um hve lengi líklegt er að við geymum tilteknar persónuupplýsingar áður en þær eru fjarlægðar úr kerfum okkar og gagnagrunnum, skaltu hafa samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar (sjá kafla 3 „Hvern getur þú haft samband við ef þú vilt bera upp spurningar eða beiðnir?“).

10. VERNDUN PERSÓNUUPPLÝSINGA ÞINNA

Við höfum komið á kerfi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að vernda persónuupplýsingar þínar gegn ólöglegum eða óheimilum aðgangi eða notkun, og einnig gegn óhöppum sem kunna að valda tapi eða skaða á heilleika þeirra. Þær eru gerðar með hliðsjón af innviðum upplýsingatækni okkar, mögulegum áhrifum á friðhelgi einkalífs þíns og þeim kostnaði sem kemur við sögu, og í samræmi við núverandi kröfur og starfsvenjur sem tíðkast í geiranum.

Vinnsluaðili á vegum þriðja aðila mun aðeins vinna úr persónuupplýsingum þínum ef viðkomandi vinnsluaðili samþykkir að fylgja þessum tæknilegu og skipulagslegu ráðstöfunum varðandi gagnaöryggi.

Viðhald gagnaöryggis felur í sér að vernda trúnað, heilleika og tiltækileika persónuupplýsinga þinna:

(a) Trúnaður: Við munum verja persónuupplýsingar þínar og sjá til þess að þær verði ekki birtar óæskilegum þriðju aðilum.

(b) Heilleiki: Við munum sjá til þess að þriðju aðilar breyti persónuupplýsingum þínum ekki í leyfisleysi.

(c) Tiltækileiki: Við munum sjá til þess að aðilar með tilskildar heimildir hafi aðgang að persónuupplýsingum þínum þegar nauðsynlegt er.

Meðal þeirra ferla sem við nýtum til gagnaöryggis eru: aðgangsöryggi, öryggisafritunarkerfi, eftirlit, endurskoðun og viðhald, umsýsla vegna atvika og samfelldni er varðar öryggi o.s.frv.

11. NOTKUN Á KÖKUM OG ÁLÍKA BÚNAÐI

Við notum kökur á vefsetrum okkar. Það hjálpar okkur að veita þér betri reynslu af því að leita á vefsetri okkar og gerir okkur einnig kleift að gera endurbætur á vefsetrinu okkar.

Frekari upplýsingar um notkun okkar á kökum og hvernig þú getur forðast þær er að finna í stefnu okkar um kökur, en hana er að finna á .

12. BIRTING PERSÓNUUPPLÝSINGA

Í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki því að við söfnum persónuupplýsingum þínum kunnum við að birta þær viðtakendum úr eftirfarandi flokkum, og þeir munu svo eingöngu vinna úr Persónuupplýsingum þínum á grundvelli þess tilgangs sem um ræðir:

a) Innan fyrirtækja okkar og starfsemi sem snýr að vörumerkjum okkar:

- Starfsfólk okkar sem hefur tilskilda heimild;

- Hlutdeildarfélög og dótturfyrirtæki okkar;

- Meðlimir í kerfi viðurkenndra söluaðila og viðurkenndra verkstæða okkar sem þú hefur tilgreint sem æskilega viðurkennda söluaðila eða viðurkennda þjónustuaðila eða eru staðsett í nágrenni við þig (miðað við póstnúmer þitt eða heimilisfang) eða sem þú hefur átt samskipti við;

b) Þriðju aðilar sem eru samstarfsaðilar okkar:

- Auglýsingastofur, markaðssetningar- og kynningarfyrirtæki: Til að auðvelda okkur að koma á framfæri auglýsingaherferðum okkar og kynningarstarfi og greina árangur þeirra;

- Samstarfsaðilar: Til dæmis traust fyrirtæki sem kunna að nota persónuupplýsingarnar þínar til að útvega þér þjónustu og/eða vörur sem þú óskaðir eftir og/eða sem kunna að útvega þér markaðssetningarefni (að því gefnu að þú hafir samþykkt að fá sent slíkt markaðssetningarefni). Við biðjum slík fyrirtæki um að hegða sér ávallt í samræmi við gildandi lög og þessa stefnu og um að gæta fyllsta trúnaðar hvað varðar persónuupplýsingarnar þínar;

- Þjónustuveitendur Toyota/Lexus: Fyrirtæki sem veita Toyota/Lexus þjónustu eða fyrir hönd Toyota/Lexus, í þeim tilgangi að veita slíka þjónustu (t.d. kann Toyota/Lexus að deila persónuupplýsingum þínum með ytri veitendum þjónustu í tengslum við upplýsingaþjónustu);

c) Aðrir þriðju aðilar: - þegar lög kveða á um slíkt eða ef nauðsyn krefur til að vernda Toyota/Lexus:

- Til að fara að lögum, beiðnum frá yfirvöldum, dómsúrskurðum, lagareglum, skyldum er varða tilkynningar til og innlagningu upplýsinga hjá yfirvöldum o.s.frv.;

- til að staðfesta eða framfylgja reglufylgni gagnvart stefnum og samningum Toyota/Lexus og

- til að verja réttindi, eignir eða öryggi Toyota/Lexus og/eða viðskiptavina fyrirtækisins;

- í tengslum við fyrirtækjaviðskipti: í tengslum við flutning eða fjárlosun viðskipta sinna í heild sinni eða að hluta til, eða á annan hátt í tengslum við samruna, samstæðureikningsskil, breytingar á stjórnun, endurskipulagningu eða félagsslit fyrirtækja Toyota/Lexus að hluta til eða í heild sinni.

Vinsamlegast athugaðu að viðtakendur meðal þriðju aðila sem taldir eru upp undir liðum b) og c) hér að framan – einkum þjónustuveitendur sem kunna að bjóða þér vörur sínar og þjónustu í gegnum þjónustu eða forrit Toyota/Lexus eða í gegnum eigin samskiptaleiðir – kunna að safna persónuupplýsingum frá þér. Í slíkum tilvikum bera þessir þriðju aðilar alfarið ábyrgð á meðferð slíkra persónuupplýsinga og viðskipti þín við þá falla að öllu leyti undir skilmála og skilyrði þeirra.

13. SÉRSTÖK SAMSKIPTI VIÐ VIÐURKENNDA SÖLUAÐILA EÐA ÞJÓNUSTUAÐILA OKKAR

Ef þú kaupir bíl eða aðra vöru eða þjónustu af einhverjum viðurkenndum söluaðila eða viðurkenndum þjónustuaðila okkar eða gefur þeim upp persónuupplýsingar þínar telst þú eiga í aðskildu sambandi við viðkomandi viðurkenndan söluaðila eða viðurkenndan þjónustuaðila. Í því tilviki verður viðkomandi aðili ábyrgðaraðili persónuupplýsinga þinna, hugsanlega ásamt okkur. Allar spurningar eða beiðnir um söfnun og notkun persónuupplýsinga þinna af hálfu einhvers viðurkennds söluaðila eða viðurkennds þjónustuaðila okkar skal senda beint til viðkomandi.

Hvernig er æskilegur viðurkenndur söluaðili eða viðurkenndur þjónustuaðili auðkenntur? Æskilegur viðurkenndur söluaðili eða viðurkenndur þjónustuaðili er (1) viðurkenndi söluaðilinn eða viðurkenndi þjónustuaðilinn sem þú hefur valið sem æskilegast fyrir þig með stillingunum í MyToyota/MyLexus reikningnum þínum (sem þú getur breytt hvenær sem er) eða (2) ef þú hefur ekki valið slíkt munum við tilgreina Viðurkenndan söluaðila eða viðurkenndan þjónustuaðila út frá staðsetningu (næst þér miðað við póstnúmer þitt eða heimilisfang) eða með hliðsjón af sögu þinni, m.t.t. tengiliða þinna í netkerfi okkar.

14. NOTKUN SAMSKIPTAMIÐLA

Ef þú notar í verkfæri Toyota/Lexus (vefsetur, vefgátt…) tiltekna innskráningu á samskiptamiðli (til dæmis Facebook reikningnum þínum), mun Toyota/Lexus skrá persónuupplýsingar þínar sem eru aðgengilegar á þeim samskiptamiðli og notkun þín á slíkum samskiptamiðli merkir að þú hafir gagngert heimilað miðlun persónuupplýsinga þinna sem Toyota/Lexus skráir með verkfæri sínu.

Toyota/Lexus ýtir stundum undir birtingu upplýsinga (persónuupplýsinga) í gegnum samskiptamiðla á borð við Twitter og Facebook. Þessir samskiptamiðlar eru með sína eigin notkunarskilmála sem þér ber að taka tillit til þegar þú notar samskiptamiðla. Við viljum minna þig á að birting á samskiptamiðlum getur haft ákveðnar afleiðingar, þar með talið fyrir einkalíf þitt eða þeirra sem persónuupplýsingarnar sem þú deilir varða, t.d. vegna þess að ómögulegt er að afturkalla birtinguna innan skamms tíma. Þú berð fulla ábyrgð á birtingum þínum. Toyota/Lexus mun ekki bera neina ábyrgð né bótaskyldu að þessu leyti.

15. FLUTNINGAR ÚT FYRIR EES

Persónuupplýsingar þínar verða hugsanlega fluttar til viðtakenda utan EES og hugsanlega verður unnið úr þeim af okkar hálfu og einhverra þessara viðtakenda utan EES. Í tengslum við hvers kyns flutning á persónuupplýsingum þínum til landa utan EES sem almennt geta ekki boðið upp á sömu vernd og innan EES mun Toyota/Lexus gera viðeigandi og hnitmiðaðar ráðstafanir til að tryggja fullnægjandi vernd fyrir persónuupplýsingar þínar. Þær ráðstafanir geta t.d. falist í að semja við viðtakendur um bindandi samningsákvæði sem tryggja viðeigandi vernd.

Við munum alltaf upplýsa þig á skýran hátt í hvert skipti sem persónuupplýsingar þínar eru fluttar út fyrir EES. Þú færð þessar upplýsingar með sérstakri tilkynningu um persónuvernd sem mun t.d. vera hluti af tiltekinni þjónustu (þ.m.t. fjarskiptaþjónustu), rafrænum fréttabréfum, áminningum, könnunum, tilboðum, boðum á viðburði o.s.frv.

16. VALKOSTIR ÞÍNIR OG RÉTTINDI

Við viljum auðsýna eins mikið gagnsæi gagnvart þér og mögulegt er til að þú getir tekið upplýstar ákvarðanir um það hvernig þú vilt að við notum persónuupplýsingar þínar.

• Valkostir þínir um hvernig þú vilt að við höfum samband við þig

Í þessu samhengi átt þú ýmsa ólíka valkosti um hvernig þú vilt að við stofnum til samskipta við þig, með hvaða leiðum (t.d. með tölvupósti, bréfpósti, á samskiptamiðlum, í síma …), í hvaða tilgangi og hversu oft, með því að breyta persónuverndarstillingum viðkomandi tækis eða uppfæra notandasíðu eða reikningsstillingar þínar eða með því að fylgja leiðbeiningum um að segja upp áskrift sem fylgja í tilkynningunni.

Vinsamlegast athugaðu að ef þú velur ekkert færðu sjálfgefið kynningarefni sent frá okkur, venjulega með því millibili sem viðkomandi efni er gefið út.

• Persónuupplýsingar þínar

Þú getur alltaf haft samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar (sjá kafla 3 „Hvern getur þú haft samband við ef þú vilt bera upp spurningar eða beiðnir?“) til að komast að því hvaða persónuupplýsingar við höfum undir höndum er varða þig og hvaðan við fengum þær. Við tilteknar aðstæður átt þú rétt á því að fá persónuupplýsingar þínar sem þú hefur látið okkur í té, á algengu, skipulegu tölvulesanlegu sniði og á því að senda persónuupplýsingar þínar til hvaða þriðja aðila sem er að eigin vali.

• Leiðréttingar þínar

Ef þú telur þörf á að leiðrétta persónuupplýsingar þínar eða ef þér finnst þær ófullkomnar eða rangar geturðu einnig farið fram á að við leiðréttum þær eða fullgerum þær.

• Takmarkanir þínar

Þú átt rétt á því að fara fram á að vinnsla persónuupplýsinga þinna sé takmörkuð (til dæmis þegar verið er að athuga hvort persónuupplýsingar þínar séu nákvæmar).

• Andmæli þín

Þú getur einnig andmælt því að persónuupplýsingar þínar séu notaðar í beinni markaðssetningu (ef þú kýst geturðu einnig leiðbeint okkur um það eftir hvaða leiðum og hversu oft þú vilt að við höfum samband við þig) eða að persónuupplýsingum þínum sé deilt með þriðja aðila í sama tilgangi.

Þú getur hvenær sem er afturkallað samþykki þitt fyrir áframhaldandi Vinnslu persónuupplýsinga þinna sem þú hefur látið okkur í té með því að hafa samband við okkur í gegnum tengilið persónuverndar (sjá kafla 3 „Hvern getur þú haft samband við ef þú vilt bera upp spurningar eða beiðnir?“).

Enn fremur getur þér verið heimilt að krefja okkur um að eyða persónuupplýsingum sem þér tengjast (að undanskildum vissum tilvikum, t.d. þegar sanna þarf viðskipti eða þegar lög krefjast þess).

Að lokum biðjum við þig að athuga að þú átt rétt á því að leggja fram kvörtun gegn ábyrgðaraðilanum hjá viðkomandi eftirlitsstjórnvöldum.

Að því er varðar TME (m.t.t. hlutverks fyrirtækisins sem ábyrgðaraðili) eru eftirlitsstjórnvaldið sem um ræðir persónuvernd Belgíu. Að því er varðar Toyota á Íslandi ehf. (m.t.t. hlutverks umboðsins sem ábyrgðaraðili) eru eftirlitsstjórnvaldið sem um ræðir Persónuvernd.

17. LAGALEGAR UPPLÝSINGAR

Kröfur þessarar stefnu eru viðbót við og koma ekki í staðinn fyrir aðrar kröfur sem eru til staðar samkvæmt gildandi lögum um persónuvernd. Ef eitthvað sem skrifað er í þessari stefnu stangast á við kröfur samkvæmt gildandi lögum um persónuvernd skulu gildandi lög um persónuvernd hafa forgang.

Toyota/Lexus er heimilt að gera breytingar á þessari stefnu hvenær sem er. Þegar slíkt á sér stað munum við láta þig vita um allar breytingar sem verða gerðar og munum þá biðja þig um að lesa aftur nýjustu útgáfu stefnu okkar og um að staðfesta samþykki þitt á þeim. Þú getur einnig yfirfarið þessa stefnu reglulega á Vef skilmálar til að fá upplýsingar um hvers kyns breytingar á henni.